QUY ĐỊNH THỦ TỤC KIỂM TRA SAU KHI THÔNG QUAN

Thông thường, thực hiện việc này sau khi đã thông quan hàng hóa để đảm bảo rằng chúng có thể nhanh chóng nhập vào thị trường hoặc tiếp tục quá trình sản xuất. Do đó, kiểm tra sau thông quan nhằm xác minh tính trung thực của thông tin mà người gửi hàng đã cung cấp cho cơ quan Hải quan. Bài viết sau sẽ giúp bạn làm rõ hơn về việc kiểm tra sau khi thông quan và cả quy định về kiểm tra sau thông quan.

1. Kiểm tra sau thông quan là gì?

Luật Hải quan năm 2014, Điều 77, quy định: Đây là quá trình kiểm tra hồ sơ hải quan, sổ kế toán, tài liệu kế toán và các tài liệu khác, thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế về hàng hóa khi cần và trong điều kiện cho phép sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Mục tiêu của kiểm tra sau thông quan là đánh giá tính chính xác và trung thực của thông tin trong các tài liệu và hồ sơ mà người khai hải quan đã cung cấp, nộp, hoặc xuất trình cho cơ quan Hải quan. Nó cũng nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hải quan và các quy định khác liên quan đến quản lý xuất nhập khẩu của người khai hải quan.

Kiểm tra được tiến hành tại trụ sở của cơ quan Hải quan hoặc trụ sở của người khai hải quan. Trụ sở của người khai hải quan bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, cũng như nơi sản xuất và lưu trữ hàng hóa. Thời hạn để thực hiện kiểm tra sau thông quan là 05 năm tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

2. Trường hợp kiểm tra sau thông quan

Các trường hợp kiểm tra sau thông quan bao gồm:

 • Kiểm tra khi có các tín hiệu cho thấy có vi phạm pháp luật hải quan hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu và nhập khẩu.
 • Đối với những tình huống không thuộc vào trường hợp 1, việc kiểm tra sau thông quan sẽ được thực hiện dựa trên quản lý rủi ro.
 • Kiểm tra tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

3. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Hải quan

Kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Luật hải quan 2014 như sau:

Cục trưởng Cục Hải quan hoặc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sẽ ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan và yêu cầu người khai hải quan cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan. Các tài liệu này bao gồm hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, và tài liệu kỹ thuật của hàng hóa đang được kiểm tra.

Thời gian kiểm tra sẽ được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng không vượt quá 05 ngày làm việc.

Quyết định kiểm tra sau thông quan phải được gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và không chậm hơn 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

Người khai hải quan có trách nhiệm giải trình, cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Trong thời gian kiểm tra, họ cũng được quyền giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan.

Kết quả kiểm tra được xử lý như sau:

Nếu thông tin, chứng từ, tài liệu được cung cấp và nội dung đã giải trình chứng minh nội dung khai hải quan là đúng, thì hồ sơ hải quan sẽ được chấp nhận.

Nếu không thể chứng minh nội dung khai hải quan là đúng hoặc người khai hải quan không cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu, hoặc không giải trình theo yêu cầu kiểm tra, thì cơ quan hải quan sẽ quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, người ra quyết định kiểm tra phải ký thông báo kết quả kiểm tra và gửi cho người khai hải quan.

4. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai Hải quan

Điều 80 của Luật hải quan 2014 quy định về kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan như sau:

Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan:

 1. a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc;
 2. b) Cục trưởng Cục Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan trong địa bàn quản lý của Cục.

Trong trường hợp kiểm tra doanh nghiệp không thuộc phạm vi địa bàn quản lý của Cục Hải quan, Cục Hải quan sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét phân công đơn vị thực hiện kiểm tra.

Việc kiểm tra để đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan sẽ được thực hiện theo kế hoạch kiểm tra sau thông quan hàng năm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

Thời hạn kiểm tra sau thông quan:

a) Thời hạn kiểm tra sau thông quan sẽ được xác định trong quyết định kiểm tra, nhưng không thể vượt quá 10 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra sẽ được tính từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trong trường hợp phạm vi kiểm tra lớn hoặc nội dung phức tạp, người đã ký quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần nhưng không quá 10 ngày làm việc;

b) Quyết định kiểm tra sau thông quan phải được gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.

Trình tự, thủ tục kiểm tra sau thông quan:

a) Công bố quyết định kiểm tra sau thông quan khi bắt đầu tiến hành kiểm tra;

b) Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan, tình trạng thực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra sau thông quan;

c) Lập biên bản kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, người quyết định kiểm tra phải ký kết luận kiểm tra và gửi cho người khai hải quan. Trong trường hợp kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền thì thời hạn ký kết luận kiểm tra được tính từ ngày có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền có ý kiến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan;

e) Xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo kết quả kiểm tra.

Trong trường hợp người khai hải quan không chấp hành quyết định kiểm tra, không giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào hồ sơ và tài liệu đã thu thập và xác minh để quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kiểm tra sau thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc người khai hải quan không tuân thủ pháp luật, cơ quan hải quan sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu, giúp ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thương mại quốc tế.

Hãy luôn tuân thủ và chấp hành quy định về kiểm tra sau thông quan để tránh các rắc rối pháp lý và đảm bảo rằng hoạt động xuất nhập khẩu của bạn diễn ra một cách suôn sẻ và hợp pháp.

5. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong việc kiểm tra sau thông quan

 • Tuân thủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 của Luật này.
 • Cung cấp đúng thời hạn, đầy đủ, và chính xác hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của chúng.
 • Từ chối cung cấp thông tin hoặc tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, cũng như thông tin hoặc tài liệu thuộc về bí mật nhà nước, trừ trường hợp có quy định khác từ pháp luật.
 • Tiếp nhận bản kết luận kiểm tra và tuân theo yêu cầu giải thích nội dung của bản kết luận kiểm tra, cùng với việc bảo lưu ý kiến khi cần thiết trong bản kết luận kiểm tra.
 • Yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra xuất trình quyết định kiểm tra và giấy chứng minh hải quan trong trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.
 • Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm tra sau thông quan, cử người có thẩm quyền để làm việc với cơ quan hải quan.
 • Cung cấp giải trình cho những vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
 • Đồng ý ký vào biên bản kiểm tra.
 • Chấp hành mọi quyết định xử lý từ cơ quan hải quan cũng như các cơ quan có thẩm quyền.

6. Vai trò của việc kiểm tra sau khi thông quan

Đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt và hiệu quả của pháp luật hải quan và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, nó giúp nâng cao ý thức tự giác của cộng đồng doanh nghiệp về việc tuân thủ pháp luật. Chúng ta cũng đảm bảo ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách và giảm chi phí quản lý hải quan. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho các chủ thể tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua hoạt động kiểm tra, có thể mở rộng phạm vi kiểm tra sang nhiều lĩnh vực khác khi cần thiết, chẳng hạn như kiểm tra chế độ giấy phép, hạn ngạch, xuất xứ hàng hóa, và chống bán phá giá. Cuối cùng, kiểm tra sau thông quan cho phép cơ quan hải quan đơn giản hóa các biện pháp giám sát và quản lý dựa trên hiện đại hóa hải quan, đồng thời vẫn đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

 

Hy vọng những thông tin trên mà Smart Link Logistics cung cấp sẽ giúp cho người đọc, quý khách hàng những kiến thức và thông tin cơ bản về việc kiểm tra sau khi thông quan. Nếu bạn đang là doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tại Việt Nam, đang tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm tại thị trường quốc tế, hãy lựa chọn Smart Link. Tại đây, chúng ta sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ, giải pháp giúp hàng hóa của bạn được xuất khẩu ra thế giới với cam kết tận tâm, đồng hành cùng khách hàng. Chúng tôi tự hào là đơn vị với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình.

Gọi vào hotline: 0903 354 157 để biết thêm thông tin chi tiết

Nếu bạn cần hỗ trợ về xuất nhập khẩu hàng hoá quốc tế thì có thể liên hệ team Smartlink Logistics chúng mình nhé, để được hướng dẫn tư vấn dịch vụ cũng như các thủ tục hải quan liên quan cần thiết.

SMART LINK: BEST SERVICE BEST YOU

? SMART LINK LOGISTICS ?
?215-217 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Dist 1, Hochiminh, Vietnam
? Hai Phong Branch ? Da Nang Branch ? Ha Noi Branch
✈️ Vận chuyển hàng không, ? Vận chuyển đường biển ? Thủ tục Hải Quan ? Kho Bãi  ? Vận chuyển nội địa ? Vận chuyển hàng đi Mỹ
Hotline: +84903354157
Email: great@smartlinklog.com
Member: BNI, VCCI, VLA
———
✈️ ? For sea freight, airfreight, express, customs….
Smart Link Logistics could bring your cargo to the world.
Pro Vietnamese customs, Door To Door, FaceMask, Glove, Smart Link Logistics, Ocean Freight, Air Freight, Express, Amazon, Heart Service
#haiquan #xuatnhapkhau #duongbien #smartlinklogistics #cuocvantaiquocte #logistics #thongquan
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner