THÔNG TIN MÃ HS

: ĐỘNG VẬT SỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
: THỊT VÀ PHỤ PHẨM DẠNG THỊT ĂN ĐƯỢC SAU GIẾT MỔ
02050000: Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

Các loại thuế

Chi tiết thuế suất

LOẠI THUẾ THUẾ SUẤT NGÀY HIỆU LỰC CĂN CỨ PHÁP LÝ DIỄN BIẾN THUẾ SUẤT
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner