THÔNG TIN MÃ HS

: ĐỘNG VẬT SỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
: THỊT VÀ PHỤ PHẨM DẠNG THỊT ĂN ĐƯỢC SAU GIẾT MỔ
: Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh
02011000: Thịt cả con và nửa con

Thịt cả con và nửa con

Các loại thuế

Chi tiết thuế suất

LOẠI THUẾ THUẾ SUẤT NGÀY HIỆU LỰC CĂN CỨ PHÁP LÝ DIỄN BIẾN THUẾ SUẤT
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner