THÔNG TIN MÃ HS

: ĐỘNG VẬT SỐNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
: ĐỘNG VẬT SỐNG
: Động vật sống họ trâu bò
: Gia súc
: Loại khác
: Gia sức đực
01022919: Loại khác

Chú giải chương

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

Loại khác

Các loại thuế

Các loại thuế phải nộp khi nhập khẩu hàng hoá có mã 01022919 vào Việt Nam:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 • Thuế nhập khẩu thông thường
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi
 • +
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA) – Form E
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA) – Form D
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Nhật Bản (AJCEP) – Form AJ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) – Form VJ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc (AKFTA) – Form AK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân (AANZFTA) – Form AANZ
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ (AIFTA) – Form AI
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) – Form VK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê (VCFTA) – Form VC
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên (VN-EAEU FTA) – Form EAV
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Mexico) – Form CPTPP
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, Vietnam) – Form CPTPP
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) – Form AHK
  • Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Liên minh EU (EVFTA) – Form EUR1

Chi tiết thuế suất

LOẠI THUẾ THUẾ SUẤT NGÀY HIỆU LỰC CĂN CỨ PHÁP LÝ DIỄN BIẾN THUẾ SUẤT
Thuế giá trị gia tăng (VAT)Các mặt hàng là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC08/10/201483/2014/TT-BTC xem chi tiết
Thuế nhập khẩu thông thường7.5%16/11/201745/2017/QĐ-TTg xem chi tiết
Form E Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Trung Quốc (ACFTA)26/12/2017153/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form D Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA)26/12/2017156/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form AJ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Nhật Bản (AJCEP)0%26/12/2017160/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form VJ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)0%26/12/2017155/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form AK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Hàn Quốc (AKFTA)26/12/2017157/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form AANZ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Úc - New di lân (AANZFTA)26/12/2017158/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form AI Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Ấn độ (AIFTA)26/12/2017159/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form VK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)26/12/2017149/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form VC Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê (VCFTA)26/12/2017154/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form EAV Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên (VN-EAEU FTA)26/12/2017150/2017/NĐ-CP xem chi tiết
Form CPTPP Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Mexico)26/06/201957/2019/NĐ-CP xem chi tiết
Form CPTPP Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, Vietnam)26/06/201957/2019/NĐ-CP xem chi tiết
Form AHK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA)20/02/202007/2020/NĐ-CP xem chi tiết
Form EUR1 Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Liên minh EU (EVFTA)18/09/2020111/2020/NĐ-CP xem chi tiết
Form EUR.1 UK Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh - Bắc Ireland21/05/202153/2021/NĐ-CP xem chi tiết
Thuế nhập khẩu ưu đãi10/07/202057/2020/NĐ-CP xem chi tiết
xem chi tiết
xem chi tiết
xem chi tiết
partnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartnerpartner